top of page

Første store forskningsprosjekt med ketamin mot psykiske lidelser i Norge!

Helse Nord har innvilget midler til doktorgradsprosjektet «Ketamine for combined depression and alcohol use disorder: A randomized rater-blinded controlled trial (the KeDA trial)».

Prosjektet ledes av Ole K. Grønli og NPV-styremedlem Andreas Wahl Blomkvist, overlege i rus- og avhengighetsmedisin ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Helse Nord har tildelt 5 millioner kroner fordelt over 6 år.

Forskningsgruppen ved UNN skal gjennomføre en randomisert, enkeltblindet, kontrollert studie med ketamin til voksne pasienter med depresjon og alkoholavhengighet. Alle skal være innlagt for ordinær rusbehandling, men er tilfeldig fordelt i to grupper. Én gruppe fungerer som kontroll, mens den andre gruppen får tre enkeltdoser ketamin som intravenøs infusjon, under oppsyn og støtte av helsepersonell. Den andre gruppen får ikke det.

Den kliniske studien vil undersøke om ketaminbehandling til denne pasientgruppen er gjennomførbart, trygt og sikkert. Studien vil også undersøke om behandlingen har effekt på depresjon og alkoholavhengighet, både på kort og lang sikt.

Dette er det første store kliniske studien som undersøker effekten av ketamin til psykiatriske formål i Norge.

תגובות


bottom of page